I. Informații generale

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.art-alegria.ro. („Site-ul”)

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți vizitator al site-ului www.art-alegria.ro, pot fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării

Dacă sunteți Utilizator al site-ului www.art-alegria.ro, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate astfel:

– Pentru a răspunde solicitărilor pe care le transmiteți prin formularul de contact sau prin comentariile în secțiunea blog.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să furnizați numele și adresa de email în formularul de contact, respectiv în formularul de comentarii din secțiunea blog. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară.

IV. Durata prelucrării datelor

Ca principiu, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de newsletter, va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, din momentul primirii solicitării, fără însă a afecta comunicările trimise anterior.V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale pot fi dezvăluite către parteneri, către terțe persoane sau entități ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
• în situația în care onorarea comenzii necesita acest lucru

• în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate prin intermediul Site-ului;

• atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

VI. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

• dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare, conform celor descrise în prezentul document;

• dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

• dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

• dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

• dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

– acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

– în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

– în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

– în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

– în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: . Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: https://www.art-alegria.ro/politica-cookies/.

Ultima actualizare: 25 iunie 2020